โปรแกรมบริหารการขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป indy pos

      ซอฟท์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย บริษัท อินดี้ ซอฟท์ จำกัด ซี่งมีเลขประจำตัวซอฟท์แวร์ เฮาส์เลขที่ 0189 เป็นซอฟท์แวร์เลขที่ ซอฟท์แวร์กำกับลิขสิทธิประจำตัวของแต่ละชุด และเป็นซอฟท์แวร์ตามมาตรฐานซอฟท์แวร์เพื่อภาษีสรรพกรของกรมสรรพากรชนิด ข กล่าวคือ
ข้อ 1. เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล( Data Entry) และโอนเข้าบัญชีแยกประเภท (Post)แล้วจะแก้ไขรายการนั้นๆโดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจำเป็นต้องแก้ไขต้องทำการปรับปรุงตามหลักบัญชี
ข้อ 2. เป็นโปรแกรมที่ช่วยไม่ให้หลีกเลื่ยงภาษี และไม่ได้ให้ Source Code ไปกับซอฟท์แวร์
ข้อ 3. เป็นโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการเข้าข้อมูลได้
ข้อ 4. เป็นโปรแกรมที่การบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักบัญชีคู่ (Double Enter Accounting)
ข้อ 5. เป็นโปรแกรมที่ระบบงานทุกระบบใช้คอมพิวเตอร์และลงบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติและแก้ไขโดยไร้ร่องรอยไม่ได้
โปรแกรม INDY POS จะมีคู่มือการใช้งาน 3 เล่ม คือ

    1. คู่มือการใช้งานหน้าร้าน (จุดขาย)
    2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม บัญชี วิธีการใช้งานโปรแกรมทั้งหมด (Back Office)
    3. คู่มือเทคนิคการใช้งาน อื่น ๆ

INDY SOFT