คู่มือการใช้โปรแกรม Indy Soft For Dos
 
คู่มือเล่ม 1 ระบบบัญชีหลังร้าน คู่มือเล่ม 3 ใช้งานขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลระบบ
 - คำนำ  - คำนำ
 - บทที่1 แนะนำระบบ  - บทที่1 สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุก ๆ สิ้นเดือน
 - บทที่2 ติดตั้งโปรแกรม  - บทที่2 การจัดเรียงข้อมูลและการสำรองข้อมูล
 - บทที่3 การเตรียมพร้อมสำหรับการทำบัญชี  - บทที่3 การตรวจสอบข้อมูลและการแก้ไขปัญหา
 - บทที่4 เริ่มต้นการใช้งาน INDY POS  - บทที่4 การปิดประมวลผลสิ้นปี
 - บทที่5 การเริ่มต้นระบบงานใหม่  - บทที่5 การสร้างผังบัญชีโปรแกรม INDY POS
 - บทที่6 บันทึกยอดยกมาในระบบต่าง ๆ  - บทที่6 การสร้างงบการเงิน
 - บทที่7 บันทึกรายการรายวัน   - บทที่7 การบันทึกรายการด้านสมุดรายวัน
 - บทที่8 การอำนวยความสะดวกอื่นๆ  - บทที่8 ระบบความปลอดภัยv.9
 - บทที่9 การพิมพ์รายงานต่างๆ  - บทที่9 สร้างแก้ไขรายงาน
 - ภาคผนวก_ก  - บทที่10 การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจอื่นๆ
 - ภาคผนวก_ข  - บทที่11 การติดตั้งเครื่องพิมพ์
 - สารบัญคู่มือ  - ภาคผนวก
  - สารบัญคู่มือ
คู่มือเล่ม 2 ขั้นตอนการทำงานระบบขายปลีก  
  - การใช้งานในระบบขายปลีกหน้าร้าน  

 

INDY SOFT