รายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย INDY POS

 บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในโปรแกรมระบบขายปลีก INDY POS ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสูงว่า INDY POS จะมีส่วนช่วยให้ท่านมีสินค้า เพื่อบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงมีส่วนช่วยในการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และสำนักงานบัญชีสามารถรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยินดีใคร่เสนอรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ท่าน 2 เงื่อนไข ดังนี้

>> เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย <<

1. ตัวแทนจำหน่ายควรจำหน่ายระบบขายปลีก INDY POS อย่างน้อยเดือนละ 1 ชุด

2. การชำระเงินเป็นเงินสด หากตัวแทนจำหน่ายสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ชุดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน บริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงินเป็นให้เครดิต 30 วัน โดยสั่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ณ. วันที่ส่งสินค้า

3. เพื่อให้การจำหน่ายสินค้า และการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแทนจำหน่าย จะต้องทราบรายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม และรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อความเข้าใจในตัวโปรแกรม และสามารถให้บริการตอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการใช้งาน INDY POS เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยตัวแทนจำหน่ายจะต้องส่งพนักงานเข้ามาอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (บริษัทฯ จะอบรมให้กับพนักงานของตัวแทนจำหน่ายและทดสอบผลการอบรมว่า สามารถติดตั้ง และอบรมให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงจะแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย)

4. ราคาที่จำหน่ายให้กับลูกค้า จะต้องจำหน่ายตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด หากตัวแทนจำหน่ายรายใดจำหน่ายต่ำกว่าราคาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย

5. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องติดตั้ง รวมทั้งอบรมวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ลูกค้าสามารถบันทึกการขายสินค้าได้ (รวมถึงอบรมวิธีการใช้งานเบื้องต้นในส่วนของการขายปลีกหน้าร้าน) จึงถือว่า ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์

6. เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่าย

6.1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
6.1.2 ภ.พ. 20
6.1.3 สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.1.4 แผนที่สถานที่ตั้งบริษัท
6.1.5 รูปถ่ายบริษัท
6.1.6 รายชื่อทีมงานให้บริการ
6.1.7 แผนการตลาด
6.1.8 เลขที่บัญชีในกรณีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี

7. เงื่อนไขผู้แนะนำ

7.1 ผู้แนะนำจะต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่จะซื้อมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อโปรแกรม หรือให้ลูกค้าแจ้งว่าได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำ
7.2 ผู้แนะนำจะต้องทำการปิดการขายให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
7.3 ผู้แนะนำเป็นบุคคล จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า
7.4 ผู้แนะนำในนามบริษัท เงื่อนไขตามหัวข้อ 6.
7.5 ถ้าลูกค้าซื้อโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการบริการทั้งหมด โดยปฏิบัติตามเงื่อนไงในการบริการของฝ่ายบริการลูกค้า

8. เงื่อนไขการสั่งซื้อโปรแกรม
ระบุประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรม ระบุชื่อที่อยู่ลูกค้าผู้สั่งซื้อ พร้อมใบโอนเงิน ส่งมายังบริษัท อินดี้ แฟกซ์ 0-2641-7925-8 หรือผู้แนะนำต้อง แฟกซ์ชื่อลูกค้าผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้ามาล่วงหน้า

หมายเหตุ : ถ้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แนะนำไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อแล้วทางบริษัทจะไม่ให้ส่วนลดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

สนใจโปรด ติดต่อ ฝ่ายการตลาด

หรือส่งเอกสาร มาที่ Tel. 02-992-7570 Fax. 02-991-7288 บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด จำกัด

 

INDY SOFT