ราคาโปรแกรม Indy Pos For Dos

 

Indy Pos

Indy Mini Pos For Single ( Pos)

Indy Mini Pos For LAN (5 Pos Users ) ( Pos)

Indy Pos For Single (Pos & Account)

Indy Pos For LAN (5 Pos Users ) (Pos & Account)

Indy Pos For LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)

Indy Pos For LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)     
 
15,000

30,000

30,000

45,000

60,000

100,000

 

 

Indy Pos ชุดสาขา

Indy Pos Single สาขา (Pos & Account)

Indy Pos LAN สาขา (5 Pos Users) (Pos & Account)

Indy Pos LAN สาขา (10 Pos Users) (Pos & Account)

Indy Pos LAN สาขา (20 Pos Users) (Pos & Account)

เงื่อนไขการสั่งซื้อโปรแกรม POS สาขา
1. จะต้องมีการซื้อโปรแกรมไปแล้วอย่างน้อย 1 ชุด(เป็นชุดสำนักงานใหญ่)
2. ชุดสาขาจะมีสิทธิในการติดตั้งเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน หรือหลักฐานการจัดตั้งสาขาด้วย
4. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า โปรแกรมสาขาไปใช้กับกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะยกเลิกโปรแกรมชุดสาขาและโปรแกรมส่วนกลางทั้งหมดทันที
15,000

30,000

45,000

80,000

 

 

ราคาอัพเกรดโปรแกรม Indy Pos

 

อัพเกรดโปรแกรม
Indy Pos

 

POS MINI เป็น POS Single (Pos & Account)

POS MINI เป็น POS LAN (5 Pos Users) (Pos & Account)

POS MINI เป็น POS LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)

POS MINI เป็น POS LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)

POS Single เป็น POS LAN (5 Pos Users) (Pos & Account)

POS Single เป็น POS LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)

POS Single เป็น POS LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)

POS LAN (5 Users) เป็น POS LAN (10 Users) (Pos & Account)

POS LAN (5 Users) เป็น POS LAN (20 Users) (Pos & Account)

POS LAN (10 Users) เป็น POS LAN (20 Users) (Pos & Account)
 
18,000

35,000

50,000

90,000

18,000

35,000

75,000

18,000

60,000

45,000

 

 

อัพเกรดโปรแกรม
Indy Pos V.4 เป็น V.9

Indy Mini Pos (Single Users) (Pos)

Indy Mini Pos (LAN 5 Users) (Pos)

Indy Pos (Single User) (Pos & Account)

Indy Pos (LAN 5 User) (Pos & Account)

Indy Pos (LAN 10 User) (Pos & Account)

Indy Pos (LAN 20 User) (Pos & Account)     

      

หมายเหตุ:  การอัพเกรดโปรแกรม Indy Pos V.4 เป็น Indy Pos V.9 ต้องนำแผ่นโปรแกรม V.4 กลับมาเปลื่ยนสามารถแปลงข้อมูลจากจาก V.4 ขึ้นมา V.9 ได้และทำงานต่อเนื่องได้ทันทีพร้อมคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่น 9
15,000

3,000

3,000

5,000

7,500

10,000

 

การบริการที่มีให้กับลูกค้า

1. ส่งมอบ พร้อมติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ) และตรวจสอบอุปกรณ์
จุดขายให้พร้อมใช้งาน ณ ร้านลูกค้า
2. บริษัทฯ จะอบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้าในส่วนของระบบจุดขายหน้าร้าน 1 ครั้ง ฟรี
ณ ร้านลูกค้า
3. บริษัทฯ จะอบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้าในส่วนของระบบจุดขายหลังร้าน 1 ครั้ง 2 ท่าน
ที่สถานที่อบรม บ.อินดี้ซอฟท์ ฟรี
4. การแก้ไขปัญหาจะเป็นการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยโทรสอบถามได้ที่บริษัท
อินดี้ซอฟท์ จำกัด
5. การบริการแก้ไขปัญหานอกสถานที่คิดค่าบริการครั้งละ 3,000 บาท หรือ
คิดเพิ่มตามระยะทาง


คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. โปรแกรมระบบ LAN จำกัดจำนวนผู้ใช้งานเฉพาะจุดขายปลีกหน้าร้าน สำหรับหลังร้าน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
2. โปรแกรมสามารถใช้งานบน DOS เวอร์ชั่น 6.X ,WINDOWS 9X, ขึ้นไป
3. สำหรับระบบ Lan สามารถใช้งานบน WINDOW NT, 2000 และ NOVELL NETWARE
ไม่ รองรับ WORK GROUP (PEER-TO-PEER)

  #  โปรแกรมมี (แผ่นโปรแกรม Indy Pos 2 แผ่น พร้อมคู่มือ 3 เล่ม)
เพื่อป้องกันการมีปัญหาในการแสดงผลของภาษาไทยเครื่องที่ใช้ WINDOW XP, 2000
ควรใช้ VGA CARD S3 SAVAGE, TNT2
สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%ได้ (ระบุ) ค่าโปรแกรม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 42005 86 1 
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด

 

 

INDY SOFT