ข้อมูลที่ควรจัดเตรียมก่อนเริ่มใช้โปรแกรม

    1. ชื่อ ที่อยู่ของกิจการ ตาม ภพ 20
    2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า perpetual/periodic
    3. วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า fifo / average
    4. กำหนดประเภทหมวดสินค้า
    5. หน่วยนับสินค้า , คลังสินค้า
    6. รายละเอียดสินค้า
    7. รายละเอียดสินค้าชุด (ถ้ามีการขายเป็นแพ็คหรือชุด)
    8. รหัสแท่ง (บาร์โค้ด )
    9. รายละเอียดผู้จำหน่าย
    10. รายละเอียดลูกค้า
    11. รายละเอียดสมาชิก
    12. รายละเอียดบัตรเครดิต
    13. ผังบัญชี (ปกติโปรแกรมมีผังบัญชีให้อยู่แล้ว)
    14. รูปแบบฟอร์มใบกำกับภาษี
    15. สิทธิการใช้งานของพนักงานแต่ละแผนก(ระบบรักษาความปลอดภัย)

INDY SOFT